Blogg

Sol och ljus i Borås ska bli elektricitet

Som ni har kunnat läsa här på bloggen så har vi på senaste tiden funderat mycket över solenergi, som en del av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Tre texter blev det i maj.

* Sollyftet och klimatoffensiven är här!
* Dubblad solenergi på Viskastrandstak
* Solcellspark gör fler till elproducenter

Nu har tankearbetet utmynnat i ett politiskt förslag underskrivet av representanter för alla de tre rödgröna partierna. Här får ni hela texten.

Motion – Solklart Borås

De senaste åren har utvecklingen när det gäller solceller varit närmast explosiv, både i världen och i Borås. Mellan 2015 och 2016 ökade kommunkoncernens totala produktion av solenergi från 189 MWh till 289 MWh, enligt Borås Stads miljörapport.

I år har kommunala industrifastighetsbolaget IBAB installerat en större anläggning på taket på sin kontorsfastighet på Olovsholmsgatan och Viskastrandsgymnasiets elever har monterat ytterligare cirka 400 kvm solceller till de 400 som gymnasiet hade sedan tidigare.

Priset på solceller har fallit, intresset ökar stadigt och flera kommuner har kommit igång med så kallade solcellsfält. Vi tycker att förutsättningarna nu finns för att i bred samverkan bygga en större markbaserad anläggning också i Borås.

Start i samverkan

Vi vill möjliggöra för både företag och privatpersoner att på ett enkelt sätt bli delägare i en solcellsanläggning, även de som själva inte har tillgång till mark eller ett tak att montera en anläggning på. Därför föreslår vi att Borås Energi och Miljö tar initiativ till en ekonomisk förening, enligt förebild från Helsingborg och Kalmar (se länkar nedan).

Ett initiativ som detta faller väl in i Borås Energi och Miljös uppdrag och passar bolagets devis ”vår dröm – en fossilbränslefri stad”. Borås Stad och Borås Elnät ska också medverka till att anläggningen kommer till stånd. Företag och medborgare bör involveras i ett tidigt skede.

Byggande och drift med många mål

Basen för projektet är givetvis att bidra med ett tillskott av hållbart producerat elenergi. En solcellsanläggning kan med små drifts- och underhållskostnader förväntas producera under mer än 30 år.

Därtill vill vi att anläggningen kommer till nytta på flera andra sätt. Viskastrandsgymnasiets elever har redan monterat två anläggningar i anslutning till skolan och intresse finns att fortsätta med denna sorts mycket verklighetsnära utbildning. Gymnasiet kan med fördel involveras i arbetet med en samägd solcellsanläggning.

Anläggningen bör placeras väl synligt och vara förberedd för att kunna ta emot studiebesök. På så sätt kan den utgöra kunskapsbank och inspiration för både boråsare och för gäster utifrån. Ytterligare en möjlighet är att erbjuda grundskolor i Borås att besöka och följa produktionen vid anläggningen, som en del i undervisningen om energi och miljö.

Företag och privatpersoner som av olika skäl inte på egen hand kan investera i egen solenergi ges på detta sätt möjlighet att bli delägare.

I Helsingborg finns sedan nyår en anläggning av det slag vi tänker oss redan i drift och kommunägda Öresundskraft som var initiativtagare är villigt att bistå med råd om hur vi i Borås kan gå vidare för att förverkliga ett solfält hos oss. Mer information finns här www.solarpark.se. Även i Kalmar finns en verksamhet som kan tjäna som förebild: https://energirepubliken.se/kalmarsundsol/

Vi föreslår att

Borås Energi och miljö får i uppdrag att ta initiativ till en samägd solscellspark enligt motionens intentioner och särskilt beakta följande:

  • Det skall vara möjligt för privatpersoner, företag, kommunala bolag och förvaltningar samt föreningar att köpa och äga andelar i solcellsparken.
  • För att driva på föreslår vi att de kommunala bolagen/förvaltningarna erbjuds möjlighet till klimatkompensation genom investeringar i solceller.
  • Fältet bör placeras väl synligt t ex vid väg, järnväg och/eller gångstråk.
  • Solcellsparken skall vara öppen för visningar för inspiration och kunskapsförmedling.

Borås 2017-08-15

Tommy Josefsson (V)
Leila Pekkala (S)
Dennis Söderberg (MP)
Tom Andersson (MP)

Under montering vid Viskastrandsgymnasiet.

Solceller under montering vid Viskastrandsgymnasiet.