Blogg

Bort med tjänstemannen...

Förr var en riksdagsman en riksdagsMAN. Så har vi det inte längre och det har kommit att avspeglas i språket. Standardbenämningen på den som är folkvald till vår högsta politiska församling är numera riksdagsledamot. Såklart.

Miljöpartiet Borås tycker att det är dags för samma steg när det gäller de som jobbar med administration i Borås Stad. Tjänsteman borde bli tjänsteperson. Därför att ord betyder något, ord sänder signaler. Ord är viktiga för att de styr hur vi tänker – även om vi inte alltid tänker på att det är så.

Därför har vi lämnat in detta förslag till Kommunfullmäktige.

Avskaffa tjänstemän – tillsätt tjänstepersoner
Motion: Avskaffa tjänstemän – tillsätt tjänstepersoner
Språkets makt är stor. Vilka ord vi använder kan styra människors förväntningar, uppfattningar och antingen rasera eller cementera patriarkala strukturer. Borås Stads jämställdhetsprogram slår fast att kommunen ska arbeta med jämställdhetsintegrering, vilket innebär att en organisations alla nivåer ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. I programmet står också att ”Jämställdhetsarbete innebär en kritisk granskning av den egna verksamheten och en förändring av strukturer, som kan verka skrämmande. Att ifrågasätta maktfördelning och inflytande berör och upprör. Samtidigt är det en möjlighet att ta till vara både kvinnors och mäns kunskap och erfarenheter.”

En väldigt tydlig kvarleva av uppdelningen mellan kvinno- och mansyrken är yrken som direkt tillskrivs ett kön, såsom brandman, riksdagsman, tjänsteman eller nämndeman. Detta är missvisande och språkligt felaktigt, anser vi. Somliga betraktar ordbildningar med ”-man” som könsneutrala, men i en undersökning från 2007 uppgav över 40% att ordet ”tjänsteman” var direkt olämpligt att använda om kvinnor, vilket är problematiskt om vi ska leva i ett jämställt samhälle. Bland annat Malmö kommun har infört könsneutrala suffix, och benämningen tjänsteperson används av SKL. Till P4 Halland sade språkvetaren Gabriella Sandström ”Vår rekommendation är att använda könsneutrala yrkesbeteckningar och titlar. Det gäller även olika funktioner som till
exempel talesman där man mycket väl kan använda talesperson istället”.

Kampen för ett jämställt samhälle måste föras på många fronter, där en utveckling av vårt språk är ett viktigt steg i rätt riktning.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

Att Borås Stad ersätter könssuffixen ”-man” och ”-kvinna” med det könsneutrala ”- person” i alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar.

Hanna Bernholdsson (MP)
Tom Andersson (MP)

Borås Tidning skriver om vårt förslag.